ALGEMENE VOORWAARDEN – Data Count B.V. Opgesteld te Gouda, geldig per 01-01-2022

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. De gebruiker: degene die Algemene Voorwaarden in een overeenkomst gebruikt.
  2. De wederpartij: Degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.
 1. Toepasselijkheid
  1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen gebruiker en wederpartij waarop gebruiker deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet duidelijk, ondubbelzinnig en schriftelijk van is afgeweken.
  2. De Algemene Voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker derden dienen te worden betrokken.
  3. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn ofvernietigd worden, blijft het overig bepaalde wel van toepassing.
 1. Offertes en aanbiedingen
  1. Alle offertes en aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
  2. Alle offertes zijn behoudens druk- en zetfouten.
  3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
  4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 1. Uitvoering
  1. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  3. De wederpartij zorgt dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de wederpartij de gegevens aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld. gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

5. Privacy

  1. Wanneer gebruiker persoonsgegevens dient te verzamelen ter uitvoering van een opdracht, doet gebruiker dit in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming.
  2. Wanneer gebruiker persoonsgegevens dient te verzamelen ter uitvoering van een opdracht namens wederpartij, dient wederpartij een gerechtvaardigd doeleinde te hebben en deze uitdrukkelijk omschrijven. Deze verstrekt wederpartij in een verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst dient tenminste te worden vermeld:
   1. Het onderwerp en de duur van de verwerking
   2. De aard en het doel van de verwerking
   3. Het soort persoonsgegevens en de categorieën van de betrokkenen
   4. De rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke.
  3. Gebruiker zal, indien persoonsgegevens verwerkt dienen te worden, deze binnen 3 weken na oplevering aan wederpartij verwijderen.
  4. Gebruiker gebruikt verzamelde gegevens niet om personen te identificeren.
  5. Gebruiker verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

6. Wijziging

  1. Indien wijziging van de overeenkomst noodzakelijk blijkt voor een behoorlijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
  2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd kan het tijdstip van voltooiing daardoor worden beïnvloed. gebruiker zal de wederpartij hierover zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.
 1. Geheimhouding
  1. De wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst verkrijgt.
  2. Informatie is vertrouwelijk als dit door de gebruiker is medegedeeld of als dit voortvloeit ui de aard van de informatie.
 1. Intellectuele eigendom
  1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht
  2. Alle door gebruiker verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door wederpartij in het kader van de overeenkomst en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, gepubliceerd of ter kennis van derden worden gebracht.
 1. Ontbinding
  1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen, indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
  2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van gebruiker kan worden gevergd.
  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  4. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
  5. Indien de wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 1. Gebreken
  1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden vermeld aan de gebruiker.
 1. Prijs
  1. Partijen kunnen een vaste prijs overeenkomen. Deze prijs is exclusief BTW.
  2. Wanneer geen vaste prijs is overeengekomen, wordt de prijs vastgesteld op werkelijk bestede uren.
  3. Indien geen tarief is overeengekomen, geldt het voor gebruiker gebruikelijke tarief.
 1. Betaling
  1. Termijnen
   1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door gebruiker aangegeven. gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
   2. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is zodoende verschuldigd het verschuldigde bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente.
  2. Indien de gebruiker na aanmaning niet overgaat tot betaling, komen de kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de wederpartij.
 1. Schade
  1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade welke buiten de macht van gebruiker zijn ontstaan.
  2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 1. Forumkeuze
  1. De rechtbank Den Haag, sector Gouda is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 1. Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.