ALGEMENE VOORWAARDEN – Data Count B.V. Opgesteld te Gouda, geldig per 01-01-2022

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. De gebruiker/opdrachtnemer: degene die Algemene Voorwaarden in een overeenkomst gebruikt: Data Count B.V..
  2. De wederpartij/opdrachtgever: Degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.
  3. Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden tot het gebruikelijke werkterrein van de opdrachtnemer te verrichten. Tot die werkzaamheden behoren alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en alle verdere werkzaamheden die uit de opdracht mochten voortvloeien of die daarmee verband houden.
 1. Toepasselijkheid
  1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen gebruiker en wederpartij waarop gebruiker deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet duidelijk, ondubbelzinnig en schriftelijk van is afgeweken.
  2. De Algemene Voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker derden dienen te worden betrokken.
  3. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft het overig bepaalde wel van toepassing.
  4. Alle bedingen in deze Algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de Opdracht, waaronder begrepen personeel en hulpkrachten van Opdrachtnemer en derden, waaronder directeuren, vennoten, maten en ondergeschikten van Opdrachtnemer. Zij kunnen jegens opdrachtgever hierop een beroep doen.
 1. Offertes, aanbiedingen en opdrachten
  1. Alle offertes en aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
  2. Alle offertes zijn behoudens druk- en zetfouten.
  3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
  4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
  5. Een opdracht komt pas tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
  6. Een opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen wordt in de opdrachtomschrijving.
 1. Uitvoering en afronding
  1. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  3. De wederpartij zorgt dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de wederpartij de gegevens aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld. gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit.
  5. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
  6. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het derde, vierde en vijfde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
  7. Extra kosten, extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, ontstaan doordat Opdrachtgever niet aan de in het eerste, tweede of derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  8. Indien Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of hij voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens en informatie ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de gegevens en informatie geheel aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.
  9. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
  10. Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van virussen en vervorming.
  11. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
  12. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
  13. Bij oplevering dan wel afronding van de verrichte werkzaamheden dienen eventuele gebreken of tekortkomingen, op straffe van verval van alle aanspraken, binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
  14. Een kenbaar gemaakt gebrek of tekortkoming schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voorzover Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij het gebrek of de tekortkoming gegrond acht.
  15. In geval van een terecht geconstateerde tekortkoming of gebrek heeft Opdrachtnemer de keuze tussen het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de resterende opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

5. Privacy

  1. Wanneer gebruiker persoonsgegevens dient te verzamelen ter uitvoering van een opdracht, doet gebruiker dit in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan Opdrachtnemer verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. Opdrachtnemer kan in verband met niet of niet correcte naleving door Opdrachtgever niet worden aangesproken.
  2. Wanneer opdrachtnemer persoonsgegevens dient te verzamelen ter uitvoering van een opdracht namens wederpartij, dient wederpartij een gerechtvaardigd doeleinde te hebben en deze uitdrukkelijk omschrijven. Deze verstrekt wederpartij in een verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst dient tenminste te worden vermeld:
   1. Het onderwerp en de duur van de verwerking
   2. De aard en het doel van de verwerking
   3. Het soort persoonsgegevens en de categorieën van de betrokkenen
   4. De rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke.
  3. Gebruiker zal, indien persoonsgegevens verwerkt dienen te worden, deze binnen de afgesproken verwijdertermijn na oplevering aan wederpartij verwijderen.
  4. Gebruiker gebruikt verzamelde gegevens niet om personen te identificeren.
  5. Gebruiker verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

6. Wijziging

  1. Indien wijziging van de overeenkomst noodzakelijk blijkt voor een behoorlijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
  2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd kan het tijdstip van voltooiing daardoor worden beïnvloed. gebruiker zal de wederpartij hierover zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.
 1. 7. Geheimhouding
  1. De wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst verkrijgt.
  2. Informatie is vertrouwelijk als dit door de gebruiker is medegedeeld of als dit voortvloeit ui de aard van de informatie.
  3. Opdrachtnemer is gerechtigd tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (commerciële) relaties van Opdrachtnemer ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.
  4. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten aan te wenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden, mits die uitkomsten niet tot individuele opdrachtgevers te herleiden zijn.
 1. Intellectueel eigendom
  1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, waaronder alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeem-ontwerpen en computerprogramma’s. De rechten komen toe aan Opdrachtnemer, voorzover deze niet reeds aan derden toekomen. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht
  2. Alle door gebruiker verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door wederpartij in het kader van de overeenkomst en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, gepubliceerd of ter kennis van derden worden gebracht.
 1. Ontbinding
  1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen, indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
  2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van gebruiker kan worden gevergd.
  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  4. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
  5. Indien de wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 1. Gebreken
  1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden vermeld aan de gebruiker.
 1. Prijs
  1. Partijen kunnen een vaste prijs overeenkomen. Deze prijs is exclusief BTW.
  2. Wanneer geen vaste prijs is overeengekomen, wordt de prijs vastgesteld op werkelijk bestede uren.
  3. Indien geen tarief is overeengekomen, geldt het voor gebruiker gebruikelijke tarief.
 1. Betaling
  1. Termijnen
   1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door gebruiker aangegeven. gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
   2. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is zodoende verschuldigd het verschuldigde bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente.
  2. Indien de gebruiker na aanmaning niet overgaat tot betaling, komen de kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de wederpartij, waaronder buitengerechtelijke en gerechtelijke
   (incasso)kosten.
  3. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Opdracht ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers is uitgevoerd, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente en kosten.
  4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om  – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft  – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
 1. Schade
  1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade welke buiten de macht van gebruiker zijn ontstaan.
  2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  3. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen zes maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 1. Forumkeuze
  1. De rechtbank Den Haag, sector Gouda is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 1. Toepasselijk recht
  1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemer gevestigd is.
  3. In afwijking van het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting
 1. Wijzigingen
  1. Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze Algemene voorwaarden te wijzigen.
  2. Wijzigingen zullen voor de Opdrachtgever slechts verbindend worden indien de Opdrachtnemer de Opdrachtgever tijdens lopende overeenkomsten van de wijzigingen van de Algemene voorwaarden in kennis heeft gesteld en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.